Mihai Niță dorește ca angajații HORECA să beneficieze de șomaj pentru a avea resurse de trai

20.10.200

Angajații din sectorul HORECA, domeniul cel mai grav lovit în urma pandemiei, vor putea beneficia de șomaj dacă vor avea stagiul de cotizare anterior acestei perioade de 8 luni, și nu de 12 luni, cum prevede în prezent legea. Lucrul acesta va fi posibil dupa adoptarea inițiativei legislative care prevede această excepție, printre inițiatorii actului normativ aflându-se și deputatul de Olt, Mihai Niță.

Potrivit Proiectului de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, parlamentarii consideră că starea de urgență se va prelungi iar operatorii economici care desfișoară activități sezoniere din turism nu își vor mai desfășura activitatea în condiții normale, iar salariații sezonieri nu vor mai fi angajați, decât, în cel mai bun caz, pentru o perioadă de maxim 1-3 luni (iulie- septembrie 2020), astfel încât aceștia vor ramâne fari niciun venit.
În cazul în care în lunile iulie — septembrie 2020, s-a desfășurat activitatea turistică, salariații sezonieri, după ce vor fi fost angajați 2-3 luni, nu vor mai beneficia de indemnizație de șomaj pentru că nu vor îndeplini condiția stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării cererii.
În această situație, numeroși salariați, vor rămâne fără niciun venit -salariu sau indemnizație de șomaj.
Acești salariați vor fi afectați în anii 2020 și 2021 — pentru că la depunerea cererii de șomaj nu vor avea stagiu de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării cererii.

Conform art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, șomerii beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
-au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
-nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă, în vigoare;
-nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;
-sunt înregistrați la agențiile pentru forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în localitate.
La stabilirea perioadei de 24 de luni nu se iau în calcul:
-perioada de suspendare a de muncă sau de serviciu, cu
excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizației se suportă de unitate;
-perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depașește 12 luni;
-perioada cuprinsă intre data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu și data încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate;
-perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu și data ramânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depașește 12 luni.

Propunerea legislativă prevede derogarea angajaților HORECA de la această prevedere, a fost votată în Senat și urmează să fie votată în Camera Deputaților.
Astfel, Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, se modifică şi se completează după cum urmează:
Prin derogare de la prevederile lit. a) alin. 1 al art. 34 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru şomerii care deţin calificări în profesiunile specifice activităţilor hoteliere şi de turism prevăzute la art. 25 din OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, stagiul de cotizare este minimum 8 luni în ultimele 24 luni premergătoare înregistrării cererii de şomaj, pentru anul 2020 (minim 6 luni în anul 2019 + minim 2 luni în anul 2020) şi anul 2021 (minim 2 luni în anul 2020 + minim 6 luni în anul 2021).

În forma adoptata de Senat se precizează:
”La articolul 34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin.(14), cu următorul cuprins:
„(14) Pe durata și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații
care dețin calificări în profesiunile specifice activităților hoteliere și de turism prevăzute Ia art.25 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în cu modificările și completările ulterioare, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, potrivit art.52 și 53 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor, șomerii care dețin calificări în profesiunile specifice activităților hoteliere și de turism prevăzute Ia art. 25 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de Ia prevederile alin.(l ) lit.a) ale art.34, stagiul de cotizare necesar a beneficia de indemnizația de șomaj este de minimum 6 luni în ultimele 12 luni
premergătoare înregistrării cererii de șomaj.
Prin exceptie de la prevederile alin.(1) lit.a) ale art.39, pentru şomerii caredețin calificări în profesiunile specifice activităților hoteliere şi de turism prevăzute la art.25 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizația de şomaj se acordă 6 luni, pentru un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni.”